NÄCHSTE AUSSTELLUNG

11. August 2017: Galerie Kunstquartier, bbk Osnabrück
1. Oktober 2017: Gesellschaft der Freunde junger Kunst, Baden Baden
19. Januar 2018: Galerie im Tulla, Mannheim
Herbst 2018: Galerie Sheriban Türkmen, Berlin